بالا

تیر 1399

در حال حاضر، تب بورس بسیار شدید است و افراد زیادی نقدینگی خود را وارد بورس می‌کنند. بدون توجه به ماهیت این اتفاق و پیش‌فرض‌های راست‌کارکردی بورس، توسعه بازار مالی، قوه ایستای سیمرغ توسعه را بهبود می‌بخشد اما این پیش‌فرض‌ها و ماهیت چیست؟ نگاهی به...

گزارش نماگرهای شاخص «سیمرغ توسعه»، میزان قوه توسعه ایران بر اساس سه کلید هماهنگی، همکاری و اطمینان را تشریح می‌کند. مدل سیمرغ توسعه یک مدل تحلیلی بومی برای توسعه است که ایده بنیادین آن بر مفهوم سیمرغ عطار نیشابوری اتکا دارد. هرچند که سیمرغ عطار...

نام کارگروه: هنر و توسعه                                                                       رئيس كارگروه: فیروز بالکانی شماره جلسه: چهاردهم مجازی تاریخ برگزاری:۳/۴/۹۹ محل برگزاری: موسسه انديشه و پژوهش طرح هزاره    مدت زمان: ۱۲۰ دقیقه حاضرین(به ترتيب الفبا): فیروز بالکانی- حسینیون - شبنم طلوع- سمانه علیرضازاده- لعیا فائق – حامد قدیم - حمید گودرزی – حسین مدحت- مهرداد...

چکیده   گزارش حاضر به شرح مبانی نظری رفتارشناسی توسعه اختصاص دارد. منظور از رفتارشناسی توسعه، شناسایی ماهیت، محرک، عوامل بسترساز یا بازدارنده و پویایی رفتارهای انفرادی منجر به تقویت مسیر توسعه، ایجاد بستر مناسب توسعه، توانمندسازی خود و دیگر افراد در شناخت و اعمال حقوق،...

کرونا و مساله هماهنگی؛ چرا دوباره شیوع کرونا در ایران حاد شد؟ ژان ژاک روسو برای نخستین بار بازی هماهنگی را فرمول‌بندی کرد. البته سده‌ها پیش از روسو، فریدالدین عطار نیشابوری در منطق‌الطیر و داستان سیمرغ این بازی را در قالبی روایی و البته عرفانی، اهمیت...