بایگانی ماه: آذر 1398

فرم ها

پیمایش بررسی محیط مولد کسب و کار بومی ابزار پیمایش بررسی محیط مولد کسب و کار بومی هدف از کاربرد ابزار بررسی محیط مولد کسب و کار بومي، شناخت ادراک شما از شرایط و قواعد بومي است که بر کسب و کارهای بومی تاثیرگذار است. هدف برجسته‌سازی سیاست‌ها و اقداماتی است که مانع رشد و […]