بایگانی ماه: مرداد 1394

گردآوری اطلاعات میدانی روستای سفلی

گزارش‌ مناطق ‌نمونه‌ توسعه‌ای؛ روستای سفلی  تاریخ تدوین: مرداد ماه ۱۳۹۴ تهیه کننده‌گان: سعید غلامی‌نتاج امیری، سمیه جوانمردی همکاران: دکتر رحیم کرکه‌آبادی، رضا مجیدزاده، دکتر رضا معصومی‌راد

برنامه سفر پژوهشی به روستای سفلی

گزارش‌ مناطق ‌نمونه‌ توسعه‌ای؛ روستای سفلی  تاریخ تدوین: مرداد ماه ۱۳۹۴ تهیه کننده‌گان: فیروز بالکانی، دکتر مسعود علیایی، سعید غلامی‌نتاج امیری