بایگانی ماه: بهمن 1393

پیش‌نویس سند توسعه اقتصادی شهر امیرکلا

گزارش‌  شماره ۱۷  مناطق ‌نمونه‌توسعه‌ای؛ شهر امیرکلا   تاریخ تدوین: زمستان ۱۳۹۳ تهیه کنندگان: اعضاء کارگروه‌ تخصصی اقتصادی – تجاری  

نگاهی اجمالی به مدیریت شهری در امیرکلا

گزارش‌  مناطق ‌نمونه‌توسعه‌ای؛ شهر امیرکلا   تاریخ تدوین: زمستان ۱۳۹۳ تهیه کنندگان: اعضاء کارگروه تخصصی مدیریت شهری

پیش‌نویس سند توسعه جمعه بازار امیرکلا

گزارش‌ مناطق ‌نمونه‌ توسعه‌ای؛ شهر امیرکلا  تاریخ تدوین: زمستان ۱۳۹۳ تهیه کنندگان: اعضاء کارگروه‌های تخصصی میراث فرهنگی، طبیعی و هنری و مدیریت شهری

پیش‌نویس سند توسعه گردشگری امیرکلا

گزارش‌ شماره۱۳ مناطق ‌نمونه‌ توسعه‌ای؛ شهر امیرکلا  تاریخ تدوین: زمستان ۱۳۹۳ تهیه کنندگان: اعضاء کارگروه تخصصی میراث فرهنگی، طبیعی و هنری

مقدمه‌ای بر وضعیت توسعه فرهنگی- اجتماعی شهر امیرکلا – بخش اول

گزارش‌ شماره ۱۵ مناطق ‌نمونه‌ توسعه‌ای؛ شهر امیرکلا تاریخ تدوین: زمستان ۱۳۹۳ تهیه کنندگان: اعضای کارگروه تخصصی میراث فرهنگی، طبیعی و هنری