گزارش های ندای دانش؛ پیام کاوش

توسعه محلی
اعتبارات مالی خرد کلید کارآفرینی در روستا است؟

متن کامل گزارش

نیروی انسانی در سمن ها
مدیریت کارآمد نیروهای داوطلب در سازمان های مردم نهاد

متن کامل گزارش

کار، اندیشه، یاری، رفاقت
سهمِ من در قبالِ توسعه پایدار

متن کامل گزارش

ساختار مدیریتی سمن ها
«جذب و مشارکت حداکثری» یا «مدیریت متمرکز و کنترل شده»

متن کامل گزارش

نذر نفس
کمک به مقابله با همه گیری ویروس کرونا

مشارکت در پویش

طرح توسعه روستای سفلی
گسترش مشارکت و توانمندسازي سفلی

متن کامل گزارش

توسعه محلی در عمل
دستورالعمل مستندسازي نشست ها

متن کامل گزارش

توسعه محلی در عمل
تسهیل گری برای نیل به توسعه بومی

متن کامل گزارش