بالا

اندیشگاه طرح هزاره در یک نگاه

نگاهي به تجربه كشورمان در قرن گذشته نشان مي دهد علي رغم تلاش هاي صورت گرفته در دو عرصه دانش نظري و برنامه ريزي جهت تحقق توسعه و پیشرفت و رسيدن به وضعيت مطلوب و تصوير آرماني از ايران پیشرفته، كماكان وضعيت عمومي كشور چندان رضایت بخش نبوده و بسياري از مشكلات و تنگناها همچنان به قوت خود باقي است. ترديدي نيست كه اين وضعيت هر ايراني ايران دوستي را  به انديشه در ” چرائي اين وضعيت” و “تلاش براي برون رفت” از آن وا مي دارد و اين انديشيدن لاجرم به كنكاش در چيستي مفهوم توسعه و شناخت سازوكارهای پيچيده دستیابی بدان خواهند پرداخت.  
با نگاه عميق مي‌توان دريافت كه توسعه علاوه بر ابعاد اقتصادي – اجرائي، حائز ابعاد اجتماعي- فرهنگي نيز مي باشد؛ ابعادي كه مي توان اصلي ترين تجلي گاه آن را در نیل به وفاق و اجماع ملي و پي ريزي جامعه اي دانش بنيان بازيافت.
به بيان بسيار ساده، هيچ جامعه اي به وضعيت توسعه يافتگي نخواهد رسيد مگر آنكه در گام نخست، ابزارها و لوازم تحقق آن، در شبكه درهم تنيده اي از نخبگان، مردم  و دولت، به دغدغه و خواست مشترك بدل گردد و هر يك از اين گروهها، متناسب با توش و توان خود مسئوليتي را عهده دار شوند و این گونه وفاق و اجماع ملي براي داشتن جامعه توسعه يافته مهيا شود؛  وفاقي كه متضمن هم افزايي قابليت ها و دست يافتن به آمال و آرزوهاي مشترك خواهد بود. در گام ديگر، لازم است تمامي تصميمات، اقدامات و سياست‌گذاري‌ها محصول  فرآيند علمي باشد. بسيار روشن است اين مهم محقق نخواهد شد مگر آنكه رفتار علمي در بين عناصر اجتماع نهادينه شده باشد و پايه هاي جامعه‌ دانش‌ ‌بنیان پي ريزي شود. جامعه اي كه شالوده‌ خود را در وجود كانون‌هاي تفكري مي بيند كه همچون پلي،  ارتباط دهنده دو اصل دانش (انديشه) و مشاركت عمومي مي‌باشند؛ جامعه اي با هسته‌هاي فكري زياد و در هم تنيده.
چنين مسائلي، گروهی از دانشگاهيان و انديشمندان دلسوز را بر آن داشت تا دغدغه هاي پراكنده و ديرين خود را با تمركز بر مسائل و چالش هاي پیشرفت و توسعه همه جانبه ايران و با تكيه بر ارزش هايي چون واقع گرايي، بي‌طرفي، همه جانبه گرایی، علمی نگری،  شبكه مداري، مشاركت عمومي و پاسداشت منافع ملی در قالب مركز انديشه و پژوهش طرح هزاره به گونه اي منسجم دنبال كنند و اين موسسه را به عنوان نهادي غيردولتي، مستقل و كاملا غير انتفاعي، از محل منابع و درآمدهاي شخصي خود شكل بخشند.
انديشگاه طرح هزاره، كانوني از انديشه ورزان و علاقمندان حوزه توسعه و تعالی ايران است كه چالش توسعه كشور را به عنوان دغدغه اصلي خود برگزيده اند. اين گروه از انديشه ورزان با تأكيد بر خرد  جمعي و به كار گيري دانش روشنفكران و نخبگان اين مرز و بوم در راستاي توانمندسازي ذينفعان مشروع توسعه اعم از تصميم گيران، تصميم‌سازان و آحاد مردم به منظور نيل هر چه سريعتر به جامعه توسعه‌يافته گام برمي دارند.  انديشگاه طرح هزاره با تسهيل در ايجاد بسترهاي دانشي و توليد اسناد راهنما در حوزه هاي نظري توسعه در جريان پیشرفت، توسعه و تحقق منافع ملي جمهوري اسلامي ايران مشاركت می ورزد.