بالا

گزارش ها

گزارش سه‌ماهه نخست سال ۱۳۹۸ تضعیف قوه توسعه گروه توسعه‌پذیری اندیشگاه طرح هزاره، شاخص توسعه‌پذیری (THPDI) را به صورت فصلی و سالانه سنجیده و گزارش می‌کند. در گزارش توسعه‌پذیری، توسعه به مثابه یک روند در جریان در نظر گرفته می‌شود که هر اقدام یا سیاست، مسیر آن...

شهرستان خرامه واقع در استان فارس، با مساحت حدود ۱۵۳۰ كیلومتر مربع در ۷۵ كیلومتری شرق شیراز واقع گردیده است و دارای آب و هوای معتدل كوهستانی و ارتفاع آن از سطح دریا ۱۵۰۰ متر است. این شهرستان درطول ۵۳ درجه و ۱۹  دقیقه شرقی...

مسائل و بحران های اجتماعی در اولویت جامعه ایران نویسنده: یاسین ابراهیمی جامعه شناسی مسائل اجتماعی نقطه شروع برنامه ریزی  اجتماعی است. از جمله اهداف مهم این حوزه، شناخت مسائل اجتماعی است.  نتایج حاصل از این تحقیقات جهت مدیران اجرایی و کارگزارن توسعه مفید خواهد بود مشروط...

مرور نظریات توسعه؛ توسعه پایدار تهیه کننده: ستار مرادی   توسعه پایدار به تعبیری یک مفهوم اخلاقی است و به تعبیر دیگر یک مفهوم علمی؛ اگرچه کاملاً با علوم طبیعی و اقتصاد در آمیخته است اما شاید بیشتر برآمده از فرهنگ و ارزشهای انسانی باشد و در پاسخ...

شاخص های توسعه پایدار؛ یاسین ابراهیمی توسعه پایدار یک از پارادایم های آلترناتیو درادبیات توسعه است.توسعه پایدار با بازنگری در مفاهیم و اهداف و مرتبط با توسعه ،خواهان اتخاذ راهبردها و استراتژی های برای توسعه است که اصل محوری پایداری را تضمین کنند. کنفرانس ها و...

زیست بوم گرایی وشاخص های توسعه؛ یاسین ابراهیمی گزارش حاضر با مروری بر ایده ها ومفاهیم اساسی مکاتب واحزاب طرفدار محیط زیست در پی شناخت شاخص ها و معیارهای توسعه از نظر آنهااست.امروزه زیست بوم گرایی با طرح مفاهیم ورویکردهای نو به عنوان یکی از رویکردها...

توصیف وضعیت مسئله بنیادهای اخلاقی نظم اجتماعی تهیه کننده: سجاد مرادی حیات اجتماعی محصول تعاملات کنشگرانی است که زندگی و وجود انسانی آنان در بستر زندگی اجتماعی تبلور می یابد و تمام وجودشان معطوف به دیگران می گردد. حتی منزوی ترین اشخاص نمی توانند حضور و یاد...

توسعه سیاسی در مکتب نوسازی یاسین ابراهیمی مطلب پیش رو مروری بر توسعه سیاسی در مکتب نوسازی است. با بررسی نظریه های کلاسیک و جدید نوسازی چشم اندازی از توسعه سیاسی، شاخص ها و معیارهای توسعه یافتگی سیاسی در مکتب نوسازی ارائه می شود. مطالب مذکور بر...

تعاریفی از توسعه؛ فهیمه نظری توسعه‌، از مباحث‌ پردامنه‌ و گسترده چند رشته‌ای‌ علوم‌ اجتماعی‌، با ادبیات‌ متنوع‌ و فزاینده‌ای‌ كه‌ زمینه‌ساز تأسیس‌ گرایشهای‌ فرعی‌ در پاره‌ای‌ از رشته‌های‌ علوم‌ اجتماعی‌ چون‌ اقتصاد با عنوان‌ «اقتصاد توسعه‌» و جامعه‌شناسی‌ با عنوان‌ «جامعه‌شناسی‌ توسعه‌» شده‌ است‌. همچنین‌...