بالا

گزارشات

پرداختن به مساله هویت و چالشهای هویتی از این جهت اهمیت دارد که افراد نمی‌توانند برای همیشه در موقعیتی از تضاد بین ذهنیات خویش و واقعیتهای محیط اطرافشان باشند. حل این تضادها به معنای همسویی فرد با ارزشهای جامعه و کاهش احتمال بروز نابهنجاری اجتماعی...

حاکمیت قانون در ایران مریم روشن‌معز   توسعه استفاده مطلوب از ظرفیت­های مادی و انسانی است و هر کشور ظرفیت بالقوه­ای دارد که در هرعصری، مردم و نظام­های سیاسی و حقوقی آن کشور، بخشی از ظرفیت­‌های بالقوه را بالفعل می­‌کند. جهت کاهش شکاف بین ظرفیت بالفعل و...

گزارش راهبردی شماره ۲: چالش‌های توسعه در ایران: رویکردی منبع‌محور   تاکنون متفکران و اندیشمندان ایرانی دلایل و زمینه های بی شماری را در خصوص چرایی روند کند پیشرفت در ایران یا آنچه اصطلاحاً عقب ماندگی می نامند از زوایای مختلف مطرح کرده اند. پرسش از موانع...

گزارش راهبردی شماره ۱: توسعه، منابع و انتخابات در ایران   مساله انتخابات در ایران نه تنها در تحول سیاسی کشور اهمیتی فراوان دارد بلکه اهمیت و نقش آفرینی آن در توسعه کشور نیز بر کسی پوشیده نیست. انتخابات یکی از ارکان مهم رژیم های سیاسی دموکراتیک...

تحلیل روند تحولات تاریخی با مدل «فرابازی توسعه»   متن حاضر، حاصل مباحث کارگاه نگاه به تاریخ جهان از منظر توسعه است که در جلسات حضوری کارگروه فرابازی توسعه اندیشگاه طرح هزاره (طه) در پاییز و زمستان سال ۱۳۹۲ خورشیدی صورت گرفته است. هدف از برگزاری چنین کارگاهی...