بالا

منطقه نمونه روستای سفلی

گزارش‌ مناطق ‌نمونه‌ توسعه‌ای؛ روستای سفلی 

تاریخ تدوین: مرداد ماه ۱۳۹۴

تهیه کننده‌گان: سعید غلامی‌نتاج امیری، سمیه جوانمردی

همکاران: دکتر رحیم کرکه‌آبادی، رضا مجیدزاده، دکتر رضا معصومی‌راد

گزارش‌ مناطق ‌نمونه‌ توسعه‌ای؛ روستای سفلی 

تاریخ تدوین: مرداد ماه ۱۳۹۴

تهیه کننده‌گان: فیروز بالکانی، دکتر مسعود علیایی، سعید غلامی‌نتاج امیری