بالا

کتاب

این کتابها توسط کارگروههای اندیشگاه طرح هزاره تالیف، گردآوری یا ترجمه شده است. 

امیر پازورای؛ شناخت ۱: عاشقانه ها-عارفانه ها

بازها و کبوترها در بازار سهام