بالا

بهمن ۱۳۹۷

كارگروه توسعه و باورهاي ايراني و اسلامي، يكي از كارگروههاي پنج گانه اي است كه در موسسه انديشه و پژوهش طرح هزاره تشكيل شده است. مفروض اصلي كارگروه آن است كه نوع نگرش نظام اعتقادي هر جامعه اي، در فرايند توسعه نقش بسزايي را دارا...