بایگانی روز: 1399-04-29

تحلیل موردی: بومی‌سازی بیماری هلندی و تضعیف سیمرغ توسعه

در حال حاضر، تب بورس بسیار شدید است و افراد زیادی نقدینگی خود را وارد بورس می‌کنند. بدون توجه به ماهیت این اتفاق و پیش‌فرض‌های راست‌کارکردی بورس، توسعه بازار مالی، قوه ایستای سیمرغ توسعه را بهبود می‌بخشد اما این پیش‌فرض‌ها و ماهیت چیست؟ نگاهی به اوضاع بازارهای مالی جهانی نشان می‌دهد که بازار بومی‌سازی بیماری […]