بایگانی روز: 1396-06-07

مسائل و بحران های اجتماعی در اولویت جامعه ایران

مسائل و بحران های اجتماعی در اولویت جامعه ایران نویسنده: یاسین ابراهیمی جامعه شناسی مسائل اجتماعی نقطه شروع برنامه ریزی  اجتماعی است. از جمله اهداف مهم این حوزه، شناخت مسائل اجتماعی است.  نتایج حاصل از این تحقیقات جهت مدیران اجرایی و کارگزارن توسعه مفید خواهد بود مشروط به آنکه در این تحقیقات علاوه بر سطوح […]

مرور نظریات توسعه؛ توسعه پایدار

مرور نظریات توسعه؛ توسعه پایدار تهیه کننده: ستار مرادی   توسعه پایدار به تعبیری یک مفهوم اخلاقی است و به تعبیر دیگر یک مفهوم علمی؛ اگرچه کاملاً با علوم طبیعی و اقتصاد در آمیخته است اما شاید بیشتر برآمده از فرهنگ و ارزشهای انسانی باشد و در پاسخ به یک نیاز حیاتی. مفهوم جدید توسعه […]

علل فرسایش سرمایه اجتماعی در ایران

علل فرسایش سرمایه اجتماعی در ایران یاسین ابراهیمی مطلب پیش رو مروری بر تحقیقات مرتبط با سرمایه اجتماعی در ایران است. در این پژوهش علل، عوامل و زمینه های فرسایش سرمایه اجتماعی بر اساس تحقیقات پیشین بررسی و با استفاده از مفاهیم مدل سپهر علل و عوامل فرسایش سرمایه اجتماعی در ایران تبیین می شود. […]

شاخص های توسعه پایدار؛ یاسین ابراهیمی

شاخص های توسعه پایدار؛ یاسین ابراهیمی توسعه پایدار یک از پارادایم های آلترناتیو درادبیات توسعه است.توسعه پایدار با بازنگری در مفاهیم و اهداف و مرتبط با توسعه ،خواهان اتخاذ راهبردها و استراتژی های برای توسعه است که اصل محوری پایداری را تضمین کنند. کنفرانس ها و اجلاسیه های جهانی مانند لاهه و ریو که به […]

زیست بوم گرایی وشاخص های توسعه؛ یاسین ابراهیمی

زیست بوم گرایی وشاخص های توسعه؛ یاسین ابراهیمی گزارش حاضر با مروری بر ایده ها ومفاهیم اساسی مکاتب واحزاب طرفدار محیط زیست در پی شناخت شاخص ها و معیارهای توسعه از نظر آنهااست.امروزه زیست بوم گرایی با طرح مفاهیم ورویکردهای نو به عنوان یکی از رویکردها یا پارادیم های جایگزین درتوسعه مطرح است .مرورافکار ونظریات […]

توصیف وضعیت مسئله بنیادهای اخلاقی نظم اجتماعی

توصیف وضعیت مسئله بنیادهای اخلاقی نظم اجتماعی تهیه کننده: سجاد مرادی حیات اجتماعی محصول تعاملات کنشگرانی است که زندگی و وجود انسانی آنان در بستر زندگی اجتماعی تبلور می یابد و تمام وجودشان معطوف به دیگران می گردد. حتی منزوی ترین اشخاص نمی توانند حضور و یاد دیگران را نادیده گرفته یا فراموش کنند و […]