بالا

وبلاگ

گزارش تحولات تاریخی شاخصهای فرابازی توسعه ایران: کارگروه فرابازی توسعه ایران

این گزارش به تحلیل شاخصهای فرابازی توسعه ایران از دوره باستان تا پایان ربع اول دوره جهموری اسلامی اختصاص دارد. تحلیل شاخصهای مربوط به تغییرات حالت دسترسی به حق مالکیت، وضعیت انگیزش، اثر بازیگران بر میزان دسترسی، رابطه متقابل میان بازیگران و بین بازیگران با بافت بازی در کنار نگاهی به قیدهای و الزامات طراحی سازوکاری برای اصلاح مسیر توسعه ایران در چارچوب الگوریتم صفحه­ گسترده فرابازی توسعه در این گزارش انجام پذیرفته است. نظریه فرابازی توسعه ایران بر اساس فراتحلیل این گزارش و پردازش داده ­های حاصل از آن صورت خواهد گرفت. 


برای دریافت متن کامل گزارش با دبیر کارگروه تماس بگیرید: 

metagame@chmail.ir

بدون نظر

ثبت دیدگاه