بالا

وبلاگ

کنترل نظامیان و فرابازی توسعه؛ مریم عسگری

کنترل یکپارچه نظامیان و بازداری آنان از اثرگذاری بر عرصه های سیاست و اقتصاد از شرایط آستانه ای گذار به نظم دسترسی بازی و گشایش دسترسی به حق مالکیت برای آحاد افراد جامعه است. در این گزارش تلاش شده است تا با مروری برروند کنترل نظامیان در ایران و وضعیت کنونی آن و مقایسه تجربه کنترل نظامیان درکشورهای منتخب از قاره های مختلف جهان، راهبردهایی کلی برای کنترل نظامیان شناسایی شوند. 

بدون نظر

ثبت دیدگاه

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.