بالا

وبلاگ

کنترل نظامیان و فرابازی توسعه؛ مریم عسگری

کنترل یکپارچه نظامیان و بازداری آنان از اثرگذاری بر عرصه های سیاست و اقتصاد از شرایط آستانه ای گذار به نظم دسترسی بازی و گشایش دسترسی به حق مالکیت برای آحاد افراد جامعه است. در این گزارش تلاش شده است تا با مروری برروند کنترل نظامیان در ایران و وضعیت کنونی آن و مقایسه تجربه کنترل نظامیان درکشورهای منتخب از قاره های مختلف جهان، راهبردهایی کلی برای کنترل نظامیان شناسایی شوند. 

بدون نظر

ثبت دیدگاه