بالا

وبلاگ

کتاب “بازها و کبوترها” محصول کارگروه فرابازی توسعه ایران به چاپ دوم رسید.

کتاب “بازها و کبوترها” محصول کارگروه فرابازی توسعه ایران به چاپ دوم رسید.

در این کتاب برای نخستین بار، بورس اوراق بهادار تهران با مدلی از نظریه بازی مورد تحلیل قرار گرفته است. هدف محوری “بازها و کبوترها در بازار سهام” شناسایی استراتژی تکاملی انتخابی سرمایه گذاران حاضر در بازار سهام تهران و ارایه پیشنهادهای مناسب برای کسب بازدهی بیشتر به شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری، با توجه به استراتژی باثبات حاکم در بورس است.در این راه از استراتژی باز و کبوتر برای بررسی رفتار سرمایه گذاران استفاده شده است. این کتاب در پنج فصل تنظیم شده است. فصل اول، به معرفی نظریه بازی اختصاص دارد. در فصل دوم، بازی های جمعیت با تمرکز ویژه بر روی مدل باز- کبوتر تشریح می شوند. در فصل سوم مدلی برای تحلیل رفتار سرمایه گذاران در بورس ارایه شده است. فصل چهارم به نتایج اجرای این مدل در بازار اوراق بهادار تهران می پردازد. فصل پنجم نیز حاوی نتیجه گیری و ارایه توصیه های سیاستی برای سرمایه گذاران و سیاست گذاران بورس اوراق بهادار تهران است.

 

بدون نظر

ثبت دیدگاه

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.