کارگروه هنر و توسعه

همه چیز از زمانی آغاز شد که برخی از اعضا قدیمی اندیشگاه به این نتیجه رسیدند که که گفتمان های توسعه در جهان با بن بست های جدی مواجه شده اند و راهبردها به مدیریت فقر، تبعیض، نابرابری های متعدد کمکی نمی کند. بر همین مبنا عده یی این سوال را مطرح می کردند که آیا نمی شود از ظرفیت های هنر در توسعه، برای ایجاد دریچه ای رو به آسمان زندگی، استفاده کرد؟

در واقع این گروه، چالش را با یک ایده پاسخ داد که توسعه نیاز به هوای تازه دارد و شاید هنر این نسیم دل انگیز یا اکسیژنی در این جو موجود، باشد.بر این مبنا فکر و ایده اصلی در ذهن دو تن از اعضا کارگروه منابع ملی و توسعه کلید خورد. آن ها به این نتیجه رسیدند که با توجه به گستردگی هنر، شاید بتوان فضایی برای توسعه و شرایط آینده کشور ایجاد کرد. بر همین مبنا جلسات متعددی بین موسسین این کارگروه در قالب بحث، گفتگو و طوفان فکری در گرفت و در نتیجه مرام نامه اولیه کارگروه هنر و توسعه تدوین شد. اين جا ميدان دوستي هنرمندان و كنشگران توسعه براي فردا بهتر كره زمين است. 

مرام­نامه کارگروه


یادداشت ها


پروژه های در حال انجام


صورتجلسات 


همکاران و اعضا


 

تماس با کارگروه هنر و توسعه

آخرین نشست هانشست های پیشین

یادداشت ها

هنر توسعه گرا

تحلیل فیلم و کتاب با استفاده از روش شناسی هنر توسعه گرا 

نگاهی به فیلم جدایی نادر از سیمین با متدولوژی هنر توسعه گرا

نوشته حمید گودرزی

سینما به عنوان جامع ترین و اجتماعی ترین هنر می توان نام برد که در زندگی بشر بسیار اهمیت داشته و تاثیر گذار است. جامع ترین هنر به دلیل آن که از ظرفیت دیگر هنرها می توان در سینما استفاده کرد و آمیختگی سینما به زندگی بشر توانسته است رسانه ای بسیار قدرتمند و تاثیر گذار باشد. قدمت بیش از صد سال سینما و این که در تمام این مدت در ابعاد و عرصه های مختلف سینما حضور داشته است به خوبی بیانگر این مسئله است.

ادامه تحلیل