چشم انداز و ماموریت

چشم انداز

«اندیشگاه طرح هزاره در سال ۱۴۰۰ نهادی دانش بنیان و متبلور شده بر مبنای خرد جمعي متفكران حوزه توسعه ایران است كه با ایجاد بستر نقادی علمی مكاتب توسعه و تعالی به عنوان مشاوری خردگرا و برخوردار از پايه هاي نظری قابل اتكاء، در تعامل با سياست گذاران، نخبگان، صاحبنظران و انديشمندان حوزه توسعه جمهوری اسلامی ايران در جريان پيشرفت و تحقق منافع ملی کشور مشاركت موثر مي نمايد»

ماموریت

«مشارکت و همیاری در تقویت و بسط پایه های نظری، پیشرفت، توسعه و تعالی کشور جهت بهبود مستمر سیاست ها و تصمیم گیری های ذینفعان مشروع توسعه و تعالی کشور»