اعضای کارگروه هنر و توسعه

کارگروه هنر و توسعه متشکل از جمعی از هنرمندان، دغدغه مندان توسعه و فرهیختگان کشور است که به صورت داوطلبانه، موضوعات بنیادین حوزه هنر و توسعه را دنبال می کنند.

فیروز بالکانی
مدیر کارگروه

Lorem ipsum..

حامد قدیم
عضو کارگروه

Lorem ipsum..

مهرداد ناظری
عضو کارگروه

Lorem ipsum..