بالا

اهداف کارگاه توسعه ایران

موسسه اندیشه و پژوهش طرح هزاره (اندیشگاه طه) در راستای توانمندسازی و مشاوره به ذینفعان مشروع توسعه و تعالی کشور از سال ١٣٨٦ فعالیت خود را در قالب مطالعه و پژوهش و نشر کتاب و گزارشات راهبردی پیرامون ابعاد مختلف توسعه ایران به انجام می‌رساند. این موسسه در سال‌ ۱۳۹۳ کارگاه  توسعه ایران را ایجاد نمود و در این راستا دو منطقه نمونه، «شهرامیرکلا» و «روستای سفلی» را جهت مطالعه موردی و اقدام عملی انتخاب کرده تا نتایج مطالعات نظری توسعه در این مناطق به بوته آزمون گذاشته شده و به منظور بسط دانش توسعه، چالش‌ها و مسائل آنها استخراج و به حوزه‌های نظری ارجاع داده شوند.
اهداف:
کمک به تحقق اهداف و اجرای اثربخش برنامه‌های توسعه‌ای کشور
نزدیک‌سازی حوزه‌های نظری و اجرایی توسعه به یکدیگر
ترسیم و پیاده‌سازی الگوها و نمونه‌های موفق توسعه و تلاش برای ترویج آنها
جلب مشارکت و همراه سازی مردم در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای
حمایت و تقویت بازیگران توسعه‌خواه و پیشران توسعه