بالا

وبلاگ

زیست بوم گرایی وشاخص های توسعه؛ یاسین ابراهیمی

زیست بوم گرایی وشاخص های توسعه؛ یاسین ابراهیمی

گزارش حاضر با مروری بر ایده ها ومفاهیم اساسی مکاتب واحزاب طرفدار محیط زیست در پی شناخت شاخص ها و معیارهای توسعه از نظر آنهااست.امروزه زیست بوم گرایی با طرح مفاهیم ورویکردهای نو به عنوان یکی از رویکردها یا پارادیم های جایگزین درتوسعه مطرح است .مرورافکار ونظریات جنبش ها و احزاب طرفدار محیط زیست می تواند مسائل مهم وکانونی که تا کنون از دید رویکردهای غالب توسعه نادیده گرفته شده آشکار نماید .

زیست بوم گرایی وشاخص های توسعه

بدون نظر

ثبت دیدگاه

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.