بالا

روستای سفلی

تجربه توسعه محلی در روستای سفلی

تلاشی هدفمند کارگاه توسعه، برای توسعه روستایی که همانند بسیاری از روستاهای کشور، گرفتار خشک سالی است. 

روستای سفلی

روستایی با قدمت بیش از هفتصد سال؛ از توابع شهرستان خرامه در استان فارس. سرشماری سال 1395 سفلی را متشکل از ... خانوار و ... جمعیت معرفی می کند.

تیم همکار در طرح توسعه روستای سفلی

گروه همیاران

این گروه با حضور دهیار، اعضای شورا، معتمدین و اهالی روستا برای همفکری، برنامه ریزی و اجرای فعالیت های توسعه ای روستا ایجاد شده است. 

اطلاعات بیشتر

شورای راهبردی کارگاه

شورای راهبری کارگاه توسعه متشکل از افراد متخصص و دغدغه مند در حوزه توسعه محلی است که تسهیلگرانه، همراه روستای سفلی در مسیر رسیدن به توسعه پایدار است. 

اطلاعات بیشتر

شورای مدیران

این نهاد تصیم گیر و سیاست گذار اندیشگاه، یار کارگاه توسعه از نخستین روزهای آغاز طرح توسعه روستای سفلی است. اولین سفر به سفلی با حضور اعضای شورای مدیران انجام شد. 


اطلاعات بیشتر

توان افزایی زنان سفلی

زنان سفلی یکی از اولین گروههای حاضر در طرح توسعه روستا هستند. تلاش برای ایجاد معیشت جایگزین با استفاده با ظرفیت تولید قارچ روستا، احیاء صنایع دستی روستا، ایجاد کسب و کارهای کوچک خانگی از جمله فعالیت هایی بود که زنان عهده دارش بودند. 

طرح توسعه روستای سفلی

گزارش های سفلی

این گزارش ها به منظور مستند کردن  تلاش های عملی و کاوش های نظری یاران سفلی  تدوین شده است. 

گزارش های مناطق نمونه ای توسعه 

گزارش  های ندای دانش؛ پیام کاوش