بالا

وبلاگ

توصیف وضعیت مسئله بنیادهای اخلاقی نظم اجتماعی

توصیف وضعیت مسئله بنیادهای اخلاقی نظم اجتماعی

تهیه کننده: سجاد مرادی

حیات اجتماعی محصول تعاملات کنشگرانی است که زندگی و وجود انسانی آنان در بستر زندگی اجتماعی تبلور می یابد و تمام وجودشان معطوف به دیگران می گردد. حتی منزوی ترین اشخاص نمی توانند حضور و یاد دیگران را نادیده گرفته یا فراموش کنند و در خلوت و تنهایی مطلق به حیات خود ادامه دهند. شرط رهایی از انزوا و تنهایی و داشتن وفاق و همدلی با دیگران منوط به داشتن نگرش صحیح نسبت به دیگران عام و تعامل با آنها بر اساس هنجارهای اخلاقی است. رواج کنش های اخلاقی در سطح جامعه باعث می گردد مسیر رسیدن به اجتماع جامعه ای هموار شود و با افزایش دامنه جذب و رواج ارزش های عام گرایانه، نوعی وحدت حاصل گردد که درون آن موجودیت انسان ها و گروههای متفاوت حفظ شود .

کنش های اخلاقی در هر جامعه یکپارچگی بین اجزای مختلف را فراهم می نمایند و  مهم ترین عامل در پیوند اجتماعی، روابط بین شخصی و مقوم حیات اجتماعی هستند. بنابراین این کنش ها از اهمیت خطیری در مناسبات اجتماعی و حتی اقتصادی و سیاسی برخوردارند و بررسی وضعیت کنونی و چرایی و چگونگی آنها در جامعه امروز ایران ضروری به نظر می رسد

در این مطالعه، ابتدا ضرورت پرداختن به کنش های اخلاقی و توجه به بنیادهای اخلاقی نظم اجتماعی مطرح گردیده است. سپس تاریخچه طرح مباحث اخلاق در اندیشه اجتماعی مدرن، تعریفی از آن ارائه شده و به دو نوع اخلاق عمومی و حرفه ای تقسیم شده است. برای اخلاق عمومی نیز معرف هایی چون نوع دوستی، مدارا، صداقت و … در نظر گرفته شده و سپس با رجوع به تحقیقات صورت گرفته در این زمینه، به توصیف وضعیت موجود مسئله پرداخته شده است.

توصیف وضعیت مسئله بنیادهای اخلاقی نظم اجتماعی

بدون نظر

ثبت دیدگاه

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.