بالا

وبلاگ

توصیف وضعیت مسئله بنیادهای اخلاقی نظم اجتماعی

توصیف وضعیت مسئله بنیادهای اخلاقی نظم اجتماعی

تهیه کننده: سجاد مرادی

حیات اجتماعی محصول تعاملات کنشگرانی است که زندگی و وجود انسانی آنان در بستر زندگی اجتماعی تبلور می یابد و تمام وجودشان معطوف به دیگران می گردد. حتی منزوی ترین اشخاص نمی توانند حضور و یاد دیگران را نادیده گرفته یا فراموش کنند و در خلوت و تنهایی مطلق به حیات خود ادامه دهند. شرط رهایی از انزوا و تنهایی و داشتن وفاق و همدلی با دیگران منوط به داشتن نگرش صحیح نسبت به دیگران عام و تعامل با آنها بر اساس هنجارهای اخلاقی است. رواج کنش های اخلاقی در سطح جامعه باعث می گردد مسیر رسیدن به اجتماع جامعه ای هموار شود و با افزایش دامنه جذب و رواج ارزش های عام گرایانه، نوعی وحدت حاصل گردد که درون آن موجودیت انسان ها و گروههای متفاوت حفظ شود .

کنش های اخلاقی در هر جامعه یکپارچگی بین اجزای مختلف را فراهم می نمایند و  مهم ترین عامل در پیوند اجتماعی، روابط بین شخصی و مقوم حیات اجتماعی هستند. بنابراین این کنش ها از اهمیت خطیری در مناسبات اجتماعی و حتی اقتصادی و سیاسی برخوردارند و بررسی وضعیت کنونی و چرایی و چگونگی آنها در جامعه امروز ایران ضروری به نظر می رسد

در این مطالعه، ابتدا ضرورت پرداختن به کنش های اخلاقی و توجه به بنیادهای اخلاقی نظم اجتماعی مطرح گردیده است. سپس تاریخچه طرح مباحث اخلاق در اندیشه اجتماعی مدرن، تعریفی از آن ارائه شده و به دو نوع اخلاق عمومی و حرفه ای تقسیم شده است. برای اخلاق عمومی نیز معرف هایی چون نوع دوستی، مدارا، صداقت و … در نظر گرفته شده و سپس با رجوع به تحقیقات صورت گرفته در این زمینه، به توصیف وضعیت موجود مسئله پرداخته شده است.

توصیف وضعیت مسئله بنیادهای اخلاقی نظم اجتماعی

بدون نظر

ثبت دیدگاه