بالا

توسعه و عادات اجتماعی

امروزه محققان توسعه بر اين اعتقاداند كه از ميان سرمايه هاي فيزيكي ،‌ تكنولوژيكي و انساني، آنچه كه  در مسير تحولات پیش روی جوامع نقشی مهمتر و موثرتر دارد، متغير كلان سرمايه انساني و  بهره وري صحيح از آن است.
هاريبسون عقيده دارد:
«منابع انساني پايه اصلي ثروت ملتها را تشكيل مي دهند. سرمايه و منابع طبيعي عوامل تبعي توليدند در حالي كه انسانها عوامل فعالي هستند كه سرمايه ها را متراكم مي سازند ، از منابع طبيعي بهره برداري مي كنند ، سازمان هاي اجتماعي اقتصادي و سياسي را مي سازند و توسعه ملي را به جلو مي برند. بدیهی است كشوري كه نتواند مهارتها و دانش مردمش را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملي به نحو موثري بهره برداري كند، قادر نيست هيچ چيز ديگري را توسعه بخشد (تودارو ، ۱۳۶۶،‌ص ۴۷۳).
لازمه تحقق كاركردهاي فوق الذكر،‌ آن است كه نيروي انساني، حائز چند خصوصيات باشد كه از جمله مهمترين آنها ‌برخورداري از ارزش ها و نگرش هاي دروني شده اي است که معطوف به اجتماع عام است ارزش هايي چون اعتماد، ‌همياري و همكاري متقابل، ‌تعهد و….  واضح است كه در مسير پرفراز و نشيب فرايند توسعه، تكيه بر انساني كه همچنان وقت ناشناس است ، فاقد برنامه ریزی است ، انضباط برایش بی معنا است، نوآوری را بدعت و بدعت را گناه می پندارد، با چنگ انداختن برتقدیر از پیش مقدر عزلت می گزیند،  ناامید و مایوس است، مسئولیت ناشناس و مسئولیت گریز است، بي اعتمادي پيشه مي كند و دامنه اعتمادش از حيطه دوستان نزديكش فراتر نمي رود، نه ‌مشاركت میکند و نه اساسا اعتقادي بدان دارد، تكيه گاهي نامطمئن خواهد بود.
کشور عزیزمان ایران نیز، به مثابه کشوری در حال توسعه، سالیان درازی است که قدم در مسیر توسعه گذارده، مسیرهای صعب العبوری را طی کرده و بزنگاههای حساسی را پشت سر گذاشته است و امروز در شرايطي قرار دارد كه شاهدش هستیم ؛ وضعیتی که خود می دانیم چندان مطلوب نیست و از تصویر آرمانی مورد نظر فاصله دارد واین واقعیتی است که بسیاری از صاحبنظران در حوزه های گوناگون بدان اذعان داشته و هر یک در تلاشند که به نوبه خود، باری  برداشته و فاصله را کوتاه سازند.
از جمله این واقعیات تردید ناپذیر ، وجود برخی عادات و هنجارها در بین ما ایرانیان است که بدون شک در راستای توسعه نه تنها فاقد اثری مثبت است، بلکه بعضا” همچون یک عامل بازدارنده نیز عمل می کنند. عادات و هنجارهايي چون پارتي بازي ،‌ ستيزه جويي ،‌ بي نظمي ،‌ زهدگرايي افراطی ،‌انفعال ،‌ تنبلي ،‌ كم كاري اجتماعي ، بي اعتمادي، فقدان مشاركت اجتماعي در سطوح گوناگون، ‌برنامه ريزي سطحي،‌ سياه و سفيد بيني و …
نكته مهم و قابل توجه آن است كه عادات و هنجارهاي  مزبور در ديگر حوزه هاي حيات اجتماعي از جمله در حوزه نمادها، در حوزه زبان و واژگاني كه متعلق بدان است،‌ در حوزه باورها به منزله ريشه هر كنش و رفتاري، نيز عناصري را از آن خود مي كنند كه در باز توليد آن عادات نقش بسزايي دارند. تعصب، قوم گرایی، من محوری و اعتقاد به اینکه زندگی شخصی من دارای اهمیت است، تنها نشانه هاي كوچكي از آن است. اگر چه می توان پذيرفت كه بخش بزرگي از این هنجارها و عاداتي كه تا مغز استخوان ايراني رسوخ كرده، حاصل عکس العمل  كنشگران  نسبت به شرایط و موقعیت هایی است که در آن می زیسته اند (از جمله ناامنی )، اما می توان ادعا کرد كه بسياري از اين عادات امروزه  و با تغییر شرایط،‌ بالتبع کارکرد مثبت  خود را از دست داده اند و در شرایط امروزی تغییر آنها نه تنها مضر نیست، بلکه گامي ضروري و در مسير توسعه و پيشرفت نیز میباشد.
وجود اين عادات در جامعه ايراني از يك طرف و اعتقاد به تاثير منفي آنها در فرايند پيچيده توسعه، گروه پژوهشي انديشگاه را بر آن داشت تا با انجام مطالعات و پژوهش هايي چند، برخي از عادات فوق الذكر را با دقت و كنكاش بيشتر مورد توجه قرار دهد. نتيجه پژوهش نشان مي دهد كه در حال حاضر فقدان سه هنجار كليدي درحوزه هنجارها، مسائل بي شماري را  به وجود آورده است  كه عبارتند از:

سرمایه اجتماعی و هنجارهاي مرتبط با آن:

هدف، كشف راههاي تحقق اين مفهوم و شاخص هاي مرتبط به آن از قبيل اعتماد ،‌مشاركت هاي رسمي وغير رسمي در جامعه است. واضح است كه تحقق اين امر فوايد بي شماري را به دنيال خواهد داشت. كاركردهايي چون افزايش سطح توليد ملي در سطح كلان، كارائي نهادهاي دولتي و حكومتي در سطح ميانه و موفقيت شغلي،‌ سلامتي فردوموفقيت آموزشي در سطح خرد، بخشي از كاركردهاي بي شمار سرمايه اجتماعي در مسير توسعه میباشد.

اصالت اراده:

هدف در این مورد، خلق ایرانی ای متفاوت است که عادات نويي را اختيار مي كند، بر اراده و اختیارش، توانمندی ها و امکاناتش متکی است، از نگاه تحریف شده تقدیرگرایانه که همواره سد راهش بوده، رهایی یافته و در عین اتکاء به قادر متعال، حرکت را از خود و برکت را از او می طلبد. این ایرانی همانی است که در مسیر توسعه می توان بر آن اتکاء کرد.

هنجارهمزیستی مسالمت آمیز:

بدیهی است که وجود همزیستی هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی، کارکردهای بی بدیلی را به وجود میآورد. در سطح ملی، موجب اتحاد، تقویت احساس ملت و هویت جمعی می شود که به نوبه خود، سرمایه ارزشمندی است.  در سطح بین المللی و در ارتباط با جوامع دیگر، نیز زمینه ساز تعامل سازنده خواهد بود.
فعالیت اصلي كارگروه توسعه و عادات اجتماعی تا این مرحله متمرکز بر موضوع مهم سرمایه اجتماعی بوده است. تمرکز بر موضوع سرمایه اجتماعی و هنجارهای مربوط به آن، به هدف شناخت و ارائه مدل برای ارتقاء آن و شاخصهای مرتبط با آن از قبیل: اعتماد، پیوند اجتماعی، مشارکت، کسب اهداف و منافع مشترک، رفع نیازهای مشترک، وفاق و همبستگی اجتماعی، ترویج عقیدۀ مشترک و … می باشد.
 اهداف این کارگروه به منظور ساماندهی سرمایه اجتماعی در ایران در سه محور پیش بینی شده است و آن عبارتند از:
١ – مطالعه وضعیت کنونی سرمایه اجتماعی در ایران.
٢ – هدف گذاری برای وضعیت مطلوب با توجه به وضع کنونی و چشم انداز ۲۰ ساله.  
٣ – ارائه مدل های مناسب برای حرکت از وضع کنونی به شرایط مطلوب در یک زمانبندی متناسب.