بالا

وبلاگ

امنیت حداكثری محصول توسعه: گفت وگو با دكتر اصغر افتخاری

اصغر افتخاری استاد علوم سیاسی دانشگاه امام صادق وامنیت پژوه است. وی دیگراندیشمندی است كه عبدالرسول دیوسالار و مهرداد ناظری در راستای نگارش كتاب گفت‌وگو با اندیشمندان ایرانی با او به گفت‌وگو نشستند. این استاد دانشگاه، توسعه ایران را در بستر یك جامعه دینی تعریف می‌كند و لذا زیرساخت‌های دینی را نیز همچون زیرساخت‌های كمی مترتب بر معیشت در فرایند توسعه صاحب تاثیر جدی می‌داند. به تعبیر وی حكومت دینی در كنار ماموریت توسعه‌گرایی خود در قبال سعادتمندی شهروندان مسئولیت دارد و بنابراین تامین الزامات ایمانی در زمره مسئولیت‌های نظام سیاسی است. 
اما با توجه به اهمیت مبحث امنیت در فرایند توسعه و به ویژه در شرایط تاریخی ایران، بخش مهمی از این گفت و گو به تبیین جایگاه امنیت در تفكر ایرانی توسعه اختصاص یافت. تبیین روابط میان امنیت و توسعه و نسبت های پیشینی و پسینی میان آنها از مهمترین مسائل توسعه به شمار می رود. دكتر افتخاری با طرح مفهوم امنیت حداقلی به عنوان توان حفظ بقا اجتماعی ، كسب و تضمین چنین امنیتی را نسبت به توسعه پیشینی دانستند و معتقدند كه ایران همچنان در پی كسب چنین امنیتی است. ازسوی دیگر و در حالیكه امنیت حداكثری محصول توسعه است اما تجارب تاریخی نشان می دهد كه اساسا كسب هر نوع امنیتی و حتی امنیت حداقلی تا حدود زیادی محصول توسعه است. این نكته تصریح می كند كه سیاست امنیتی باید تابع ملاحظات توسعه ای در حالیكه مطالعات توسعه در ایران در مسیر تبیین و تفسیر این رویكرد دچار كم كاری عدیده‌ای است. 
بدون نظر

ثبت دیدگاه

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.