بالا

کارگاه توسعه ایران

کارگاه توسعه ایران

آزمون نتایج مطالعات نظری توسعه در مناطق نمونه ای توسعه ای، استخراج چالش‌ها و مسائل آنها و ارجاع به حوزه‌های نظری به منظور بسط دانش توسعه

اهداف کارگاه توسعه ایران

جلب مشارکت و همراه‌سازی مردم در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای

‌ترسیم و پیاده‌سازی الگوها و نمونه‌های موفق توسعه و تلاش برای ترویج آنها

نزدیک‌سازی حوزه‌های نظری و اجرایی توسعه به یکدیگر

کمک به تحقق اهداف و اجرای اثربخش برنامه‌های توسعه‌ای کشور

توسعه اقتصادی بومی

باور ما:
«تلاش برای توسعه ایران پایان ندارد»

پویش سپاس از همیاران توسعه ایران

شود جهان لب پر خنده ای، اگر مردم                 کنند دست یکی، در گرهگشایی هم 

صائب تبریزی

پویش سپاس، بر این فرض مبتنی است که کمک به توانمندسازی کنشگران توسعه خواه و بسترسازی برای انجام اقدامهای کوچک توسعه ای از سوی آنها، راهبرد مناسبی برای نیل به توسعه در ایران است. افرادی که بدون هیچ چشمداشتی و صرفاً مبتنی بر ارزشهای انسانی، دنیا را برای همنوعان خود جای بهتری جهت زندگی میکنند، شایسته تقدیر هستند.طرح سپاس برای کمک به این افراد است تا برای ادامه راه از نفس نیفتند و بی مهریِ احتمالی بخشهایی از جامعه، آنها را خسته نکند.