بالا

وبلاگ

ارزیابی تحولات دسترسی به حق مالکیت در سال ۱۳۹۲

گزارش حاضر با هدف نمایش میزان گشایش برابر دسترسی شهروندان ایرانی به حق مالکیت خود در سال ۱۳۹۲ و ترسیم دورنمایی از روند توسعه کشور در سال ۱۳۹۳ بر اساس این تغییرات در کارگروه فرابازی توسعه ایران تهیه شده است. دسترسی باز و برابر به حق مالکیت از این جهت اهمیت دارد که  امکان انجام کم هزینه مبادلات و تخصیص سود آنها در بین طرفین را میسر می سازد. مهمترین تحول دسترسی به حق مالکیت در سال ۹۲ در عرصه حکمرانی به واسطه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ و چرخش اساسی در سیاست خارجی کشور روی داده است. اما مولفه هایی وجود دارد که باید دولت جدید به آنها توجه کند تا گشایش دسترسی به صورت برابرتر و موثرتر امکانپذیر شود. با توجه به شروع این گزارش از سال ۹۲ و محدودیت در زمینه دسترسی به برخی از آمارها گزارش سال ۹۲ به عنوان سال پایه بیشتر قالب کیفی دارد تا در سالهای آتی تغییرات دسترسی به حق مالکیت بر اساس آن برآورد شود. 

برای دریافت متن کامل گزارش با دبیر کارگروه تماس بگیرید 

metagame@chamil.ir
بدون نظر

ثبت دیدگاه

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.